Ogólne zasady i warunki

Altamira Sp. z o. o., NIP: 7282805869.

Spis treści

1. Ogólne

1.1 Wszystkie usługi świadczone przez Altamira na rzecz klienta są świadczone wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych. Sprzeczne warunki zakupu klientów komercyjnych wymagają dla swej ważności wyraźnego pisemnego potwierdzenia ze strony użytkownika.

1.2 Konsumentami w rozumieniu Warunków są osoby fizyczne, które zawierają umowy z Altamira w celu, który nie może być przypisany do ich działalności handlowej lub zawodowej.

1.3 Przedsiębiorcami w rozumieniu warunków handlowych są osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które w momencie zawierania umowy z Altamira działają w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

1.4 Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy.

2. Zawarcie umowy

2.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz niewiążący katalog internetowy połączony z zaproszeniem klienta do złożenia oferty użytkownikowi.

2.2 Po znalezieniu pożądanego produktu można go niezobowiązująco umieścić w koszyku, klikając na przycisk "DODAJ DO KOSZYKA". Zawartość koszyka można w każdej chwili niezobowiązująco przejrzeć klikając na przycisk "KOSZYK ZAKUPÓW". W każdej chwili możesz usunąć produkty z koszyka klikając na przycisk "X" znajdujący się za danym produktem. Jeśli chcesz kupić produkty znajdujące się w koszyku, kliknij przycisk "ZAMÓW TERAZ". Zostaniesz wówczas poproszony o podanie swoich danych osobowych, wybór metody płatności oraz potwierdzenie zapoznania się z informacją dla klienta.

2.3 Klikając przycisk "PODSUMOWANIE" składasz wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Przed złożeniem zamówienia mają Państwo możliwość zidentyfikowania ewentualnych błędów przy wprowadzaniu danych. W każdej chwili mogą Państwo oczywiście poprawić i/lub zmienić swoje wpisy w procesie zamówienia, klikając w przeglądarce na przycisk "BACK". Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje bezpośrednio po wysłaniu zamówienia i nie stanowi jeszcze przyjęcia zamówienia. Możemy przyjąć Państwa zamówienie poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną lub poprzez dostarczenie towaru w ciągu pięciu dni. Jednak wiążąca umowa może zostać zawarta również przed tym czasem, jeśli klient wybierze natychmiastową metodę płatności i dokona płatności podczas wysyłania zamówienia. W takim przypadku umowa zostaje zawarta w momencie, gdy klient zainicjuje płatność, a odpowiednia usługa płatnicza potwierdzi wykonanie zlecenia płatniczego. Klient nie jest już związany swoim zamówieniem, jeśli w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia nie otrzymał od użytkownika oświadczenia o jego przyjęciu w postaci potwierdzenia zamówienia lub dostawy towaru.

3. Ceny i wysyłka

3.1 Wszystkie podane ceny zawierają aktualnie obowiązujący ustawowy podatek VAT, z wyłączeniem kosztów opakowania i wysyłki w momencie składania zamówienia.

3.2 Za opakowanie i wysyłkę na terenie Polski, koszty wysyłki naliczane są oddzielnie. Wysokość kosztów opakowania i wysyłki jest zestawiona w tabeli Koszty wysyłki.

3.3 Należy podać numer telefonu, ponieważ przewoźnik ustali z klientem dokładny termin przed dostawą.

3.4 Twoje zamówienie zostanie dostarczone do wskazanego miejsca, ale nie obejmuje rozładunku. Upewnij się, że na miejscu odbioru w dniu dostawy będą osoby gotowe do przenoszenia ciężkich, długich elementów. Brak możliwości rozładunku może skutkować koniecznością ponownego dostarczenia towaru na koszt klienta.

4. Płatność

Wszystkie informacje na temat różnych metod płatności i ewentualnych opłat znajdziesz w zakładce "Metody płatności".

5. Gwarancja

5.1 Roszczenia gwarancyjne podlegają przepisom ustawowym. Ustawowy okres gwarancji wynosi obecnie dwa lata.

5.2 Jeżeli klient jest przedsiębiorcą i zamówiona usługa jest świadczona dla jego przedsiębiorstwa handlowego, jego roszczenia z tytułu wad wygasają po roku od otrzymania towaru.

5.3 Przedsiębiorcy muszą sprawdzić przekazane im przez nas produkty pod kątem oczywistych wad, które byłyby łatwo widoczne dla przeciętnego klienta.

5.3.1 Przedsiębiorcy muszą niezwłocznie, najpóźniej w okresie jednego tygodnia od otrzymania towarów, powiadomić nas na piśmie o wszelkich oczywistych wadach, które są łatwo dostrzegalne dla przeciętnego klienta.

5.3.2 Przedsiębiorcy muszą powiadomić nas na piśmie o wszelkich wadach, które ujawniły się dopiero w późniejszym czasie i zawiadomić o nich bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu tygodnia od ostatecznego odkrycia.

5.3.3 O dotrzymaniu terminu decyduje terminowe wysłanie zawiadomienia o wadzie. W przypadku naruszenia obowiązku zbadania i zawiadomienia o wadach, dany produkt uznaje się za zatwierdzony z uwzględnieniem danej wady. Nie dotyczy to przypadku podstępnego zatajenia danej wady.

5.4 Szkody spowodowane przez niewłaściwe lub niezgodne z umową działania podjęte przez klienta podczas instalacji, podłączenia, eksploatacji lub przechowywania nie uzasadniają roszczeń wobec Altamira. Niewłaściwość i niezgodność z umową jest określana w szczególności według specyfikacji producenta.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Jeżeli są Państwo przedsiębiorcami, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Konsumentom, tj. osobom fizycznym, które zawierają czynność prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do ich działalności handlowej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej, przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami:

6.1.1 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

6.1.2 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo:

Za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.

Nasz adres:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polska
e-mail: pv@e-altamira.com

6.1.3 W celu dotrzymania terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

6.2 Skutki cofnięcia

6.2.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.2.2 W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tej spłaty.

6.2.3 Możemy odmówić spłaty do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6.2.4 Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.2.5 Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastodniowego okresu.

6.2.6 Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Będziesz musiał zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru, po czym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy o zwrot lub przekazanie towaru.

6.3 Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy:

6.3.1 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta. 

6.4 Koniec polityki odwoławczej

Uwagi ogólne:

a) Proszę unikać uszkodzenia lub zanieczyszczenia towaru. Jeśli to możliwe, proszę zwrócić nam towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby proszę użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, prosimy o zastosowanie odpowiedniego opakowania, które zapewni odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami w transporcie.

b) Proszę nie zwracać towaru do nas freight collect jeśli to możliwe.

c) Prosimy pamiętać, że wyżej wymienione punkty A-B nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy (e-mail: pv@e-altamira.com)

Do:
_

Adres magazynu dla zwrotów:

Magazyn Fotowoltaika (Magazyn)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polska

Ja/my* niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas* umowy na zakup następujących towarów:

Zamówione w dniu / Otrzymane w dniu* ____________
Nazwisko, imię:
Ulica:
Kod pocztowy, miejscowość:

_______________, the __________


_____________________________
Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić.

7. Prawa autorskie

7.1 Wszystkie wyświetlane loga, obrazy i grafiki osób trzecich są własnością odpowiednich firm i podlegają prawom autorskim odpowiednich licencjodawców. Wszystkie zdjęcia, logo, teksty, raporty, skrypty i procedury programistyczne wyświetlane na tych stronach, które są naszymi własnymi opracowaniami lub zostały przez nas przygotowane, nie mogą być kopiowane lub w inny sposób wykorzystywane bez naszej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8. Prawo właściwe

8.1 Do zawierania i wykonywania wszystkich umów stosuje się prawo polskie. Wyłącza się stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

9. Ważność Ogólnych Warunków Handlowych

9.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Handlowych sklepu internetowego. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieważne, niezależnie od przyczyny, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl